História obce


Prvá zmienka o Jarku sa nachádza v tzv. "druhej Zoborskej listine" z roku 1113 napísanej v koži, na 51 riadkoch po latinsky.V 9. a v 10. riadku sa píše o obci Ireg, hraničiacej s močenským chotárom, ktorý bol vtedy majetkom zoborského opátstva. Jarok, obeci chotár, boli v tej dobe pravdepodobne kráľovským majetkom, pretože v roku 1349 daroval kráľ Ľudovít I. majetok Ireg vtedajšiemu významnému štátnikovi palatínovi uhorského kráľovstva, Mikulášovi Konthovi. V roku 1363 došlo s kráľovským súhlasom k zámenemajetkov. Mikuláš Konth dostáva od kráľa nové panstvo a hrad Hlohovec. Zároveň daruje Ireg nitrianskemu biskupovi. A tak jeod roku 1363 história našej obce natrvalo spätá s históriou nitrianskeho biskupstva. Majetok Jarok /obec i chotár/ boli zo začiatkuosobným vlastníctvom nitrianskych biskupov a to až do roku 1644, keď ho biskup Ján Telegdy daroval ako osobný majetokdo kmeňového majetku nitrianskeho biskupstva. Od toho času patril Jarok trvale do správy biskupského panstva, do oficialu Močenok. 

V 16. storočí prepadli Uhorsko Turci. Po víťaznej vojne pri Moháči v roku 1526 mali takmer na 150 rokov otvorenú cestudo Uhorska. V Uhorsku zavládol neporiadok. Šľachta zaberala aj cirkevné majetky. Tak sa v roku 1530 zmocnil na niekoľko rokov biskupského majetku, teda aj obce Jarok nitriansky hradný kapitán Valent Török. Ten ho ale po niekoľkých rokoch v roku 1534 draho predal veľmožovi Alexiusovi Turzovi. Turzo dostal do správy aj celé biskupstvo s majetkami. O niekoľko rokov Turzo zomrel. Po jehosmrti zdedila majetok jeho manželka – vdova. A však hneď na to v roku 1544 ju vyzval kráľ Ferdinand, aby vrátila majetky ajs hradom a so všetkými zásobami nitrianskemu biskupstvu, čo sa zakrátko aj uskutočnilo. 

Do uvedeného časového obdobia spadajú aj viaceré katastrofálne udalosti. Sú to predovšetkým turecké vpády do našich krajín a tiež protiturecké vojny. Tieto udalosti mali zlý dopad aj na vidiecke obyvateľstvo. V roku 1599 sa turecké vojsko v počte okolo10 000 mužov usadilo takmer na 6 mesiacov pri obci Urmín (Mojmírovce). Ďalšie vojsko pod velením bašu Ghási Huseina tiahlona Nitru. Po dobytí Nitrianskeho hradu tu zostali turecké vojská po celý rok a sústavne robili lúpežné nájazdy po šírom okolí. Vtedy nebol ušetrený ani Jarok. Obec bola Turkami napadnutá a vypálená v roku 1601. Mnohí obyvatelia boli zavraždení alebo odvlečení. Šťastie mali tí, ktorým sa podarilo utiecť a skryť sa.

Niekoľko ďalších dôležitých faktov týkajúcich sa ďalšieho vývoja našej obce: