Informácia pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Jarok


Podľa novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon o nájme):

·         Vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme

·         Doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme

·   Vlastníci sú povinní podať Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b uvedeného zákona na Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 28. februára 2018

·         Podmienky návrhu:

- rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť

  - navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerané“

  - navrhovateľ vlastní v k.ú. dostatok výmery

  - doterajší náhradný pozemok je identický

  - doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

·      Tlačivo návrhu nájdete tu

·      Tlačivo Čestné prehlásenie k návrhu nájdete tu