KontaktyAdresa Obec Jarok 
Hlavná 283/176 
951 48 Jarok
tel. č.: 037/ 6587 162
  037/ 6587 253
  037/ 6587 106
 
fax: 037/ 6587 162
e-mail:  ocujarok@jarok.sk
  sekretariat@jarok.sk
 
IČO: 00308056
DIČ: 2021062714
č. účtu: 0850815003/5600 - Prima banka
IBAN: SK82 5600 0000 0008 5081 5003
web: www.jarok.sk
   
starosta: Stanislav Sťahel
mob.č.: 0911/ 531 894

 Referáty:

Mgr. Daniela Gálová
 037/ 65 87 162,  0914 18 23 39,  ocujarok@jarok.sksekretariat@jarok.sk

* sekretariát starostu

* podateľňa

* stavebná agenda (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ...)

* rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

* žiadosť na výrub drevín

* evidencia vývozu žúmp

* elektronický kontrakčný systém a verejné obstarávanie

 

Anna Móciková - 037/ 65 87 162,   a.mocikova@jarok.sk

* podateľňa

* centrálne inkaso daní a poplatkov

* odpadové hospodárstvo

* evidencia a zúčtovanie dotácií z rozpočtu obce

* rozhodnutia o prevádzke nevýherných hracích automatov

* evidencia cestovných príkazov

* obecná knižnica


Gabriela Ďurfinová - 037/ 65 87 253,   g.durfinova@jarok.sk

* matrika

* osvedčovanie podpisov a listín

* evidencia obyvateľstva a samostatne hospodáriacich roľníkov

* relácie miestneho rozhlasu

* zmluvy na cintorínske miesta

* fakturácia spotreby vody

* evidencia vývozu žúmp

 

Ing. Helena Morvayová - 037/ 65 87 106,   h.morvayova@jarok.sk

* kompletné  spracovanie podvojného  účtovníctva  obce

* spolupráca pri zostavovaní rozpočtu obce a jeho zmenách

* vypracovanie rozborov  o plnení rozpočtu obce

* spracovanie účtovnej závierky

* zostavovanie záverečného účtu
 
* spolupráca s rozpočtovými organizáciami obce hlavne ZŠ  s MŠ Jarok pri zúčtovaní dotácií na prenesený výkon štátnej správy a  na originálne kompetencie
 
* inventarizácia obecného majetku
 
* fakturácia obecných služieb
 
* zúčtovanie dotácií
 
* personálna oblasť (vystavovanie pracovných zmlúv, dekrétov, prihlášky do poisťovní )
 
* mzdová oblasť (spracovanie miezd, evidencia pracovnej neschopnosti, ročné zúčtovanie dane,  výkazy do poisťovní a na štatistický úrad)

 

Ing. Andrea Zátková - 037/ 65 87 106,   a.zatkova@jarok.sk

* spracovanie žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z fondov SR a EÚ

* vedenie agendy CO * dane a poplatky

 Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Oľga Švihoríková -  hlavnykontrolor@jarok.sk 

Správa obecného majetku:

Michal Štefanka - 0903 582 657

* správa obecného majetku

* údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

* údržba celoobecného vodovodu (odpočet stavu, výmena vodomerov)

* rozvoz stravy pre starších obyvateľov

* stredisko separovaného zberu

 Helena Horváthová, Emília Hozáková - 037/ 65 87 162

* doručovanie pošty

* upratovanie

* údržba verejných priestranstiev

 

 Patrik Bango - 037/ 65 87 162

* údržba verejného priestranstva

* údržba nehnuteľností obce

* údržba celoobecného vodovodu (odpočet stavu, výmena vodomerov)

* údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

* správa obecného majetku

* vývoz odpadových vôd do ČOV

* stredisko separovaného zberu

* rozvoz stravy pre starších obyvateľov

 

 Marián Bleho - 037/ 65 87 162

* správa a údržba ČOV Jarok


 Ondrej Gála - 037/ 65 87 162

* údržba verejného priestranstva

* údržba nehnuteľností obce

* údržba celoobecného vodovodu

* správa obecného majetku

* správa a údržba ČOV Jarok

* správa a údržba miestneho cintorína
Kontaktný formulár: