Objednávky


Rok 2017:

P.č. Dodávateľ Predmet objednávky Dátum Suma v € s DPH
1 BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Posypová soľ v množstve 1000 kg 09.01.2017 161,00
2 QSCert, s.r.o., E.P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen Vykonanie personálneho auditu administratívnych zamestnancov Obecného úradu v Jarku 13.01.2017 1.560,00
3 Gabriela Horváthová – GAG SERVIS, 951 ,32 Horná Kráľová 386 Servis plynových zariadení v kotolni ZŠ s MŠ Jarok z dôvodu vytopenia kotolne dňa 16.01.2016 17.01.2017 834,16
4 BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Posypová soľ v množstve 1000 kg 19.01.2017 161,00
5 Jaroslav Štefanka, Šúdolská 36, 949 01 Nitra Elektroinštalačné práce na budove TJ FC 31 Jarok 24.01.2017 1.507,19
6 Mgr. Janka Melišová V zmysle výzvy IROP o poskytnutí NFP
- vypracovanie Projektového zámeru
- vypracovanie Žiadosti o poskytnutie NFP
v rámci projektu Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok
24.01.2017 2.000,00
7 REVIS-SERVIS, s.r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra - Krškany Kancelársky materiál 25.01.2017 266,06
8 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v počte 500 ks 31.01.2017 2.250,00
9 BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Posypová soľ v množstve 1000 kg 01.02.2017 161,00
10 Ing. Peter Barczi, Garbiarska 51/56, 926 01 Sereď Obhliadka budovy bývalej materskej školy:
- Ústne zhodnotenie
- Vyjadrenie statika a záver z obhliadky
- Statický posudok
01.02.2017 362,00
11 CONCRET, s.r.o., Boleráz 511, 919 08 Boleráz Zneškodnenie nebezpečného azbestového odpadu pochádzajúceho z objekty Pajty súpisné číslo 655, na Zberovom dvore v obci Jarok, parc. č. 392 02.02.2017 1.684,80
12 BioCompact, s.r.o., Na piesku 6, 821 05 Bratislava Miešadlo Flygt SR 46610.410 na ČOV Jarok 06.02.2017 3.168,00
13 Mgr. Tomáš Galbavý, Černicová 16, 949 01 Nitra Spracovanie dokumentácie na zákazku Kamerový systém v obci Jarok – zákazka s nízkou hodnotou 14.02.2017 200,00
14 Pavol Adámek MaNaPas, Záhumenice 92, 951 48 Jarok Natieračské práce v školskej šatni ZŠ s MŠ Jarok 15.02.2017 600,00
15 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, 951 48 Jarok Výroba oceľovej nosnej konštrukcie na zastrešenie pódia za KD Jarok 15.02.2017 3.000,00
16 PRO-NIK, s.r.o., Štúrova 2/75, 951 48 Jarok Pracovný odev a pracovná obuv 22.02.2017 520,52
17 Ing. Peter Barczi, Garbiarska 51/56, 926 01 Sereď Obhliadku budovy Hasičskej zbrojnice v Jarku 06.03.2017 362,00
18 Nitrianske komunálne služby, Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra Odvoz a likvidáciu kalov v množstve 2 – 205 tony 08.03.2017 36,00
19 ARRIVA Slovakia, a.s., Štúrova 72, 949 01 Nitra Karosárske práce na hasičskom aute LIAZ CAS 25 – L 101 09.03.2017 2400,11
20 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra Zabezpečenie verejného obstarávania pre akciu ČOV Jarok – II. etapa 09.03.2017
21 RH SOUND, s.r.o., Kollárova 1199, 952 01 Vráble 2 ks tlakový reproduktor XHR-1625 09.03.2017 214,00
22 Jaroslav Štefanka, Šúdolská 36, 949 01 Nitra Obnovu elektrického rozvádzača na Obecnom úrade v Jarku 10.03.2017 520,00
23 REVIS-SERVIS, s.r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra - Krškany Kancelársky materiál 10.03.2017 202,02
24 JaMa Trade, s.r.o., Lukov Dvor 72, 949 01 Nitra - Hranol 200 mm, dĺžky 6,5 m v množstve 13 ks
- Hranol 100 mm, dĺžky 6,05 m v množstve 2 ks
na zákazku Pódium pri kultúrnom dome.
16.03.2017 550,04
25 Ing. Ladislav Klačanský, LKPROJEKT, Hviezdoslavova 40/A, 956 17 Solčany Vypracovanie projektu chodníka na Hlavnej ulici 20.03.2017 420,00
26 Jaroslav Hutlas, Žatevná 1173, 951 35 Veľké Zálužie Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni ZŠ s MŠ Jarok 22.03.2017 70,00
27 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Metrologické overenie a nastavenie prietokomera Badger Flow L206 so šachtovým žľabom na odtoku z ČOV, v.č. 4210/4187 22.03.2017 0,00
28 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v počte 500 ks 28.03.2017 2.250,00
29 Jaroslav Štefanka, Šúdolská 36, 949 01 Nitra Oprava kuchynského robota v ZŠ s MŠ Jarok 28.03.2017 80,00
30 Jaroslav Štefanka, Šúdolská 36, 949 01 Nitra Elektroinštalačné práce v Dome smútku v obci Jarok - odstránenie havarijného stavu 28.03.2017 1.463,85
31 DS-MAR, s.r.o., 951 17 Cabaj – Čápor 1541 Príprava podkladov k oprave kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Kanalizácia a ČOV Jarok – Splašková kanalizácia I. etapa. Príprava podkladov k oprave kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Splašková kanalizácia II. etapa. Komunikačná činnosť pri príprave žiadosti na EF pre stavbu „Kanalizácia a ČOV Jarok – Splašková kanalizácia II. Etapa“. 03.04.2017 350,00
32 HYMES MK s.r.o., K železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava Overenie MO + aproximáciu MKP na ČOV Jarok 03.04.2007 704,00
33 BOBSTAV Ľuboš Bradáč, Brehy 3, 951 48 Jarok Zemné práce a stavebný materiál na vybudovanie parkoviska na Školskej ulici, Jarok 04.04.2017 564,40
34 Jozef Ratica, Záhumenice 149/2, 951 48 Jarok Zemné práce v areáli starej materskej školy na ulici Pod kostolom a na Zberovom dvore pri Pajte 04.04.2017 1.150,00
35 Stanislav Tóth, Piesková 521/1, 951 48 Jarok Tesárske práce spojené so zastrešením pódia za KD Jarok 04.04.2017 1.642,00
36 MASLEN, s.r.o., pobočka Nitra, Badín 655, 976 32 Badín Strešná krytina s príslušenstvom na zastrešenie pódia za KD Jarok 18.04.2017 956,12
37 FY HUTLAS, Žatevná 1173, 951 35 Veľké Zálužie Odborná prehliadka a odborná skúška na objekte ZŠ s MŠ Jarok, v kuchyni a telocvični v ZŠ s MŠ Jarok a výroba RE rozvádzača do telocvične ZŠ s MŠ Jarok. 18.04.2017 1.085,00
38 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, 951 48 Jarok Zhotovenie ochrannej kovovej mreže do šachty na ČOV Jarok 19.04.2017 408,00
39 Stavebné stolárstvo Novák, Hlavná 593/230C, 951 48 Jarok Vchodové dvere do sály KD Jarok 24.04.2017 1.440,00
40 REVIS-SERVIS, s.r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra - Krškany Kancelársky materiál 25.04.2017 191,46
41 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Storno objednávky č. OÚJK-S2017/00033/027 26.04.2017 0,00
42 Jaroslav Štefanka, Šúdolská 36, 949 01 Nitra Výmena elektrického rozvádzača na budove telocvične ZŠ s MŠ Jarok 09.05.2017 246,00
43 GEOTOM, ul Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Výškopisné a polohopisné zameranie parcely č. 990/1, 3494/3 a 3481/15 na Hlavnej ulici pri vstupe do obce z Nitry po pravej strane po Titváňsku ulicu v dĺžke 300 m k vypracovaniu PD plánovanej stavby chodníka pre peších 09.05.2017 780,00
44 SYMBOLIKA HLOHOVEC s.r.o., Zábranie 23, 920 01 Hlohovec Ďakovné a pamätné plakety starostu obce v počte 10 ks 15.05.2017 385,00
45 MANUTAN Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava Nízka široká skriňa Abonet do kancelárie 16.05.2017 135,48
46 Lukáš Mašlonka, Liptovská 11, 949 01 Nitra Pretláčanie kanalizačnej prípojky na Hlavnej ulici – šatne TJ 16.05.2017 1.560,00
47 MOREZ GROUP, a.s., Novozámocká 89, 949 05 Nitra Revízia zabezpečovacieho systému na Obecnom úrade v Jarku 17.05.2017 84,00
48 PILLBUS, s.r.o., Chalupy 156/92, 951 31 Močenok Preprava folklórnej skupiny Sečkár Močenok do obce Jarok na podujatie Folklórny deň 17.05.2017 50,00
49 LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov Prezenčný materiál pri príležitosti organizovania Olympijského festivalu detí a mládeže 17.05.2017 107,00
50 Peter Pavlík, 951 63 Žitavce 163 Preprava folklórnej skupiny Dolina Maňa do obce Jarok na podujatie Folklórny deň 19.05.2017 128,00
51 SIGNO, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok Vlajky s karabínkami SR, EU a obce Jarok 19.05.2017 131,04
52 MOREZ GROUP, a.s., Novozámocká 89, 949 05 Nitra Doplnenie zabezpečovacieho systému o 1 ks pohybového snímača do pokladne na OcÚ Jarok 19.05.2017 50,40
53 Jozef Šmrhola – OLYMP, 935 87 Santovka 103 Trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu verejného osvetlenia obce Jarok a séria odznakov s obecným erbom 23.05.2017 110,00
54 Igor Šemelák REMONTplast, Nový Sliváš 791/11, 951 48 Jarok Kontrolná kanalizačná šachta do areálu FC 31 Jarok 23.05.2017 320,00
55 Rodičovské združenie pri CVČ Domino, Štefánikova 63, 949 01 Nitra Vystúpenie folklórnej skupiny Furmani na podujatí Folklórny deň dňa 10. júna 2017 31.05.2017 200,00
56 Vladimír Nevlaha – Profi-gastro, Baničova 524/20, 949 01 Nitra 6 ks obložených mís na 6.6.2017 stretnutie jubilantov 70 a 75 ročných 31.05.2017 144,00
57 OPTIMA a.s., Železničiarska 8, 949 01 Nitra Prezentačný materiál obce Jarok (perá, balóny, PWC tašky s erbom obce) 31.05.2017 294,00
58 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v počte 500 ks 31.05.2017 2.250,00
59 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra Plošná inzercia – Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 02.06.2017 210,00
60 BOBSTAV, Ľuboš Bradáč, Brehy 3, 951 48 Jarok Zemné práce pri jazierku, spevnenie parkovacích plôch a vybudovanie prístupovej cesty a chodníka ku kurtom v obci Jarok 06.06.2017 3.500,00
61 EKOELEKTRIK, s.r.o., Ždiarska 9, 949 01 Nitra Propagačné materiály spojené s organizovaním Folklórneho dňa v Jarku 06.06.2017 139,63
62 ABKALS, s.r.o., Plynárenská 2, 071 01 Michalovce Letné pneumatiky Ford Tourneo 07.06.207 171,60
63 Vladimír Nevlaha – Profi-gastro, Baničova 524/20, 949 01 Nitra Štrúdle pri príležitosti konania Folklórneho dňa 07.06.2017 49,50
64 Vladimír Nevlaha – Profi-gastro, Baničova 524/20, 949 01 Nitra Štrúdle pri príležitosti konania Olympijského festivalu detí a mládeže 16. júna 2017 07.06.2017 49,50
65 FAX COPY, Štefánikova 61, 949 01 Nitra Vizitky starostu obce v počte 50 ks, vyhotovenie fotografií z podujatia Stretnutie jubilantov 70 a 75 ročných v počte 25 ks 21.06.2017 33,48
66 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín Rozbor kalov z ČOV Jarok 27.06.2017 77,00
67 Jaroslav Štefanka, Šúdolská 36, 949 01 Nitra Výmena a montáž elektrickej rozvodnej skrine na javisku v KD Jarok 7.7.2017 650,00
68 Juraj Minárik, Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok Hasičská technika 18.7.2017 135,00
69 Juraj Minárik, Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok Hasičská technika 18.7.2017 700,00
70 SUPERSHOP, s.r.o., Jabloňova 374/36, 949 01 Nitra CD nosiče pre Miestny rozhlas 19.7.2017 49,14
71 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, 951 48 Jarok Výroba workout-ového ihriska, stĺpov, brány, plotového dielca, roštu a prerobenie bránok 24.7.2017 4.733,00
72 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v počte 500 ks 28.7.2017 2.250,00
73 GEOTOM, ul Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Vypracovanie nového geometrického plánu k parcele č. 471/1 9.8.2017
74 DECOTREND, s.r.o., ul. 9. mája 430/3, 029 01 Námestovo Vybavenie kancelárie (matričný úrad) 10.8.2017 33,00
75 ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Erb obce Jarok a štátny znak na komatexovej tabuli hrúbky 4 mm 15.8.2017 58,00
76 REVIS-SERVIS, s.r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra - Krškany Kancelársky materiál 21.8.2017 524,42
77 BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra 120 l smetné plastové nádoby s kolieskami čierne v počte 30 ks a náhradné poklopy na 120 l smetné plastové nádoby čierne v počte 10 ks 23.8.2017 594,00
78 MIVA, s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany Stláčacie zariadenie mechanické VODOSTOP 63 28.8.2017 160,32
79 WASTE Transport, a.s., Žirany 474, 951 74 Žirany Likvidácia kalov z ČOV Jarok v množstve cca 1 tona 5.9.20017
80 SIVEX s.r.o., Bzovicka 30, 851 07 Bratislava 1 ks dopravné zrkadlo STANDARD – KRUHOVÉ, priemer 80 mm 7.9.2007 123,00
81 Hajobus – autobusová doprava, Budín 963, 951 35 Veľké Zálužie Doprava autobusom z obce Jarok do Buchlovic (ČR) a späť dňa 30.09.2017 – spolupráca v oblasti kultúry 12.9.2017

Rok 2016:

P.č. Dodávateľ Predmet objednávky Dátum Suma v € s DPH
1 PEKASTROJ,s.r.o., Priemyselná 4, Nitra Pánty na GASTROHAAL- sporák v kuchyni v KD Jarok 12.01.2016 217,94
2 Mgr. Janka Melišová, Železničiarska 3190/9, Bratislava Vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy – Implementácia projektu verejného osvetlenia 13.01.2016 600,00
3 Ing. Peter Barczi, Garbiarská 51/56, Sereď Obhliadka – nadstavba ZŠ s MŠ Jarok 15.01.2016 55,00
4 JOSSIK, Ing. Jaroslav Sekerka, Okružná 22 Bernolákovo Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov k projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok 19.01.2016 260,00
5 MILOP, Ing. Ivan Pšenko, 958 23 Skačany Zástavy s karabínkami – Slovenská republika 2 ks a zástava EÚ 2 ks 20.01.2016 15,90/ks
6 ALVEX s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji Elektrická trojtrúbová pec do ZŠ s MŠ Jarok vrátane 3 ks plechov 03.02.2016 2 628,60
7 SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice Povinné zákonné vzdelávanie fuknkcionárov obce – starostov a primátorov – Komunálne právo obcí a miest 14.03.2016 330,00
8 CZEMAG, a.s., 739 37 Horní Bludovice 307 Regály na šanóny 2 ks 16.03.2016 252,00
9 CBS, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová Aerofoto obce Jarok jar leto 2016 17.03.2016 292,80
10 CZEMAG, a.s., Oldřichovice 865, 739 61 Třinec Regály na šanóny 2 ks 30.03.2016 190,00
11 Expodom.sk, Easy Tents, s.r.o., Kpt. Nálepku 2027/12, 031 01 Liptovský Mikuláš Rýchlorozkladací nožnicový stan 3 x 6 metrov – oceľový (modrý) 06.04.2016 170,00
12 Jozef Šmrhola – Olymp, Maďarovská 145, 935 87 Santovka Tabule na označenie obecného úradu: 1 ks erb obce Jarok, 1 ks štátny znak, 1 ks kultúrny dom 18.04.2016 262,91
13 BOBSTAV, Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, 951 48 Jarok Materiál a práce na vybudovanie chodníka ulica Kúty, Jarok 27.04.2016 4.930,60
14 GEOTOM, s.r.o., Ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Vypracovanie geometrických plánov na vytýčenie hraníc obecných pozemkov v kat. úz. Jarok, parc.č.: 408/1, 471/112, 471/244, 471/78 04.05.2016 552,00
15 ARS Spektrum, s.r.o., Červeňova 33, 949 01 Nitra Grafické spracovanie a tlač časopisu obyvateľov obce Jarok v počte 700 ks výtlačkov 04.05.2016 569,80
16 Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová, advokátska kancelária, J. Hollého 1468/1, 951 35 Veľké Zálužie Právne služby, vyhotovenie kúpnych zmlúv, právny rozbor zmlúv, drobné právne pomoci 04.05.2016 928,32
17 Gastrogalaxi, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov Servírovací vozík 3 police, 2 ks 05.05.2016 211,63
18 Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Custom hosting jarok.sk, .sk doména jarok.sk – od 21.05.2016 – 21.05.2017 06.05.2016 72,22
19 BOBSTAV, Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, 951 48 Jarok Zemné práce za Kultúrnym domom Jarok – budovanie oporného múru a pódia 09.05.2016 3.846,45
20 CITY MAN, s.r.o., Komenského 1440/20, 900 01 Modra, info@gastrochladenie.sk Ventilová chladiaca skriňa s plnými bielymi dverami na GN2/1 gastronádoby 12.05.2016 1.522,80
21 K SYSTEM, SNP 170, 965 01 Žiar n/Hronom Sieťky proti hmyzu30 ks do ZŠ s MŠ Jarok, žalúzie 2 ks a sieťky 2 ks na OcÚ Jarok 12.05.2016 851,80
22 LE CHEQUE DEJEUENER, s.r.o., P.O.BOX 109, 820 05 Bratislava 25 Jedálne kupóny 500 ks 19.05.2016 2.100,00
23 Tlačiareň REA, Kasalova 19, 949 01 Nitra Grafické práce a tlač banneru v rozmere 3,5 x 0,5 m na akciu „Stretnutie rodákov obce Jarok“ 31.05.2016 48,00
24 RCS reklama, Novozámocká 57, 949 01 Nitra Grafické práce a tlač banneru v rozmere 3,5 x 0,5 m na akciu „Stretnutie rodákov obce Jarok“ 31.05.2016 48,00
25 Symbolika Hlohovec, s.r.o., Zábranie 23, 920 01 Hlohovec Ďakovné plakety v počte 3 ks na akciu „Stretnutie rodákov obce Jarok“ 31.05.2016 136,50
26 K SYSTEM, SNP 170, 965 01 Žiar n/Hronom Sieťky proti hmyzu 2 ks na OcÚ Jarok 31.05.2016 89,26
27 BINS, s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra Plastové nádoby na odpad 120 l - 30ks, 240 - l 1 ks 01.06.2016 614,10
28 Kazimír Sýkora ASANA DDD Nitra, Pusté 425/1, 951 48 Jarok Postrek gaštanov v parku, ZŠ s MŠ Jarok a na cintoríne 01.06.2016 60,00
29 SAD Zvolen, š.p., Odštepný Závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29, 992 01 Modrý Kameň Preprava FS z Hrušova do obce Jarok na Folklórny deň spojený so Stretnutím rodákov dňa 11.06.2016 07.06.2016 447,12
30 PILLBUS, s.r.o., Chalupy 156/92, 951 31 Močenok Preprava FS Kepežďanka do obce Jarok na Folklórny deň spojený so Stretnutím rodákov dňa 11.06.2016 07.06.2016 69,00
31 CVČ Domino, Mgr. Marián Hlavatý, PhD., Štefánikova 63, 949 01 Nitra Vystúpenie FS Furmani na Folklórnom dni spojenom so Stretnutím rodákov dňa 11.06.2016 07.06.2016 100,00
32 EKOELEKTRIK, s.r.o., Ždiarska 9, 949 01 Nitra Propagačný materiál na projekt Folklórny víkend – Folklórny deň spojený so Stretnutím rodákov 09.06.2016 104,64
33 ARS Spektrum, s.r.o., Červeňova 33, 949 01 Nitra Dotlač obecného časopisu Náš Jarok v počte 100 ks, grafický návrh a tlač pohľadnice obce Jarok v počte 500 ks 10.06.2016 342,00
34 Lukáš Mašlonka, Liptovská 11, 949 01 Nitra Pretláčanie kanalizačnej prípojky na Hlavnej ulici v rozsahu 9 m 14.06.2016 405,00
35 Vladimír Nevlaha Profi-gastro, Štúrova 140 B, 949 01 Nitra 5 obložených mís bez chleba (cca pre 40 ľudí) na 28.06.2016 pri príležitosti stretnutia 70 a 75 ročných jubilantov 21.06.2016 132,00
36 GAMO, a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Vypracovanie Bezpečnostného projektu obce Jarok 21.06.2016 567,00
37 ASV AGRONOVA, s.r.o., Vinárska 7, 951 41 Lužianky Zadné pravé sklo vrátane tesnenia na traktor ZETOR PROXIMA 100 24.06.2016 191,42
38 BOBSTAV, Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, 951 48 Jarok Práce s bágrom pri čistení potoka v obci 27.06.2016 2.822,40
39 Marek Tajber – ALLPROSPORT, 920 01 Koplotovce 267 Pre futbalový klub FC 31 Jarok:
futbalová sieť 0,8 x 1,5,3 mm biela uzlová 2 ks
ochranná sieť 27 x 5 m, 3mm zelená uzlová 1 ks
30.06.2016 350,00
40 DS-MAR, s.r.o., 951 17 Cabaj – Čápor 1541 Inžinierska činnosť – spracovanie podkladov ku kolaudácii stavieb „Celoobecný vodovod Jarok – II. etapa 3. časť“ a „Celoobecný vodovod Jarok – III. etapa“ 01.07.2016 800,00
41 Jozef Ratica, Záhumenice 149/21, 951 48 Jarok Drobné práce s JCB v obci Jarok 07.07.2016 810,00
42 Matúš Kotlár, Pod kostolom 381/31, 951 48 Jarok Rekonštrukčné a dokončovacie práce v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarok 08.07.2016 945,00
43 SolarEnergia Invest, s.r.o., Račianska 30/A,
831 02 Bratislava
Výmena ističa na odbernom mieste Hlavná 45, Jarok a výmena poškodených svietidiel verejného osvetlenia v obci Jarok v počte 10 ks 08.07.2016 1.371,65
44 44 Igor Šemelák REMONTplast, Nový Sliváš 791/11, 951 48 Jarok Dve kontrolné kanalizačné šachty do areálu ZŠ s MŠ Jarok podľa prílohy k objednávke 14.07.2016 Dve kontrolné kanalizačné šachty do areálu ZŠ s MŠ Jarok podľa prílohy k objednávke 14.07.2016 600,00
45 Lukáš Mašlonka, Liptovská 11, 949 01 Nitra Pretláčanie kanalizačnej rúry v areáli ZŠ s MŠ Jarok v celkovej dĺžke 10 m 26.07.2016 450,00
46 Ing. Pavol Pekar, Projekty Pekar, s.r.o., Veľká Urbanková 758/6, 951 35 Veľké Zálužie Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekty: oporný múr pri kostole, pódium pri KD Jarok, prístavba v areáli futbalového ihriska 29.07.2016 2.900,00
47 BOBSTAV, Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, 951 48 Jarok Zemné práce pri odstraňovaní nánosov po prívalových dažďoch v obci Jarok 05.08.2016 702,00
48 Marcel Bédi – BEKOV, Hlavná 309/148, 951 48 Jarok Do areálu ZŠ s MŠ Jarok: bránka pre peších, 3ks; brána; stĺpy 7 ks, samonosný systém 1ks 08.08.2016 3.215,00
49 GEOTOM, s.r.o., Ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Geodetické zameranie: oporný múr pri kostole; pódium pri KD; prístavba v areáli futbalového ihriska 08.08.2016 1.146,00
50 BOBSTAV, Ľuboš Bradáč, Brehy 488/3, 951 48 Jarok Materiál na opravu školskej kuchyne 10.08.2016 496,90
51 FAXCOPY, Štefánikova 35/61, 949 01 Nitra Vizitky pre starostu obce 16.08.2016 10,00
52 Fábik Vladimír - INFA, Pod cintorínom 654/4, 951 48 Jarok Prerobenie ústredného kúrenia v priestoroch OcÚ Jarok 16.08.2016 672,79
53 Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra Plošná inzercia 17.08.2016 172,80
54 Vladimír Bekényi, Novomestského 12, 949 01 Nitra Elektroinštalačný materiál do objektu starej materskej školy v obci Jarok 17.08.2016 205,92
55 JOSSIK, s.r.o., Okružná 22, 900 27 Bernolákovo Vypracovanie passportu dopravného značenia v obci Jarok 17.08.2016 1.820,00
56 MIVEROB, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Výroba, dodávka a montáž plastových okien do knižnice a kuchyne v priestoroch KD Jarok s príslušenstvom 23.08.2016 1.114,58
57 GEOTOM, s.r.o., Ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Výškopisné a polohopisné zameranie parcely č. 1762/2 - orná pôda o výmere 2300 m2 v katastrálnom území Jarok 07.09.2016 480,00
58 Nitravel, s.r.o., Štúrova 72, 949 01 Nitra Doprava FS Jaročan na oslavy spojené s 860. výročím prvej písomnej zmienky o obci Rumanová, z obce Jarok do obce Rumanová a späť dňa 24.09.2016 22.09.2016 90,00
59 RM GASTRO - JAZ, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra Mlynček na mäso UH 12 MEC a dosku 4,5 mm do kuchyne ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarok 23.09.2016 585,00
60 GMT Service, s.r.o., Lubina 168, 916 12 Lubina Odstreďovanie kalov na ČOV Jarok 26.09.2016 510,35
61 Nábytok a kuchyne, Tomáš Hula, Družstevná 69, 956 17 Solčany 3 ks parková lavička na miestny cintorín 03.10.2016 264,00
62 Jozef Šmrhola - Olymp, Maďarovská 145, 935 87 Santovka Tabuľky s orientačnými číslami 04.10.2016 141,95
63 ABSOLUTGAZ, s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava Vykonanie servisnej prehliadky na vykurovacích plynových zariadeniach 07.10.2016 765,84
64 Badoco, s.r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice 4 ks výstražných tabúľ "Pozor mokrá podlaha" 07.10.2016 33,51
65 Umakov, s.r.o., 082 37 Fričovce 309 Uzamykateľná skrinka na kľúče 07.10.2016 68,52
66 RM Gastro - Jaz, s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 20 ks polievkových nerezových mís, 3 l, do kuchyne KD Jarok 07.10.2016 347,76
67 HAPPY END, s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok Záchytná paleta pre 2 sudy na zberný dvor 18.10.2016 235,20
68 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38/S, 831 07 Bratislava Plastový box na akumulátory na zberný dvor 18.10.2016 385,06
69 FIJO, s.r.o., Budín 1129, 951 35 Veľké Zálužie Kamerový systém s piatimi kamerami do areálu ZŠ s MŠ Jaro 20.10.2016 887,20
70 CESTY A STAVBY, s.r.o., Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra Oprava výtlkov a spevnenie poškodeného podkladu na cestách v obci Jarok 24.10.2016 4.958,88
71 Ing. Vladimír Karban, Strmá 32, 949 01 Nitra Zameranie skutočného vyhotovenia kanalizácie od šachty 25 po šachtu 44 vrátane 25.10.2016 381,00
72 GEOTOM, s.r.o., Ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Zameranie parcely č. 392, 393/2, 393/5 kat. úz. Jarok 28.10.2016 240,00
73 LE CHEQUE DEJEUENER, s.r.o., P.O.BOX 109, 820 05 Bratislava 25 Jedálne kupóny v počte 500 ks 02.11.2016 2.100,00
74 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava Formuláre a matričné doklady 08.11.2016 38,21
75 AXATEM Projekt, s.r.o., Čierna Voda 333, 925 06 Čierna Voda Spracovanie Žiadosti o dotáciu na prevenciu kriminality MVSR na rok 2016 08.11.2016 600,00
76 SOTAC, s.r.o., Jozef Sotolář, Južná trieda 1, 040 01 Košice Zákon o majetku obcí – komentár, 2 ks 11.11.2016 18,50
77 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Zákon o odpadoch – praktický komentár 15.11.2016 36,80
78 GEOTOM, s.r.o., Ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie Vypracovanie geometrického plánu na parcelu č. 986/8, 1007 a 1008/13, kat. úz. Jarok 16.11.2016 332,50
79 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava Custom hosting jarok.sk od 21.05.2016 do 21.05.2017 19.11.2016 12,32
80 CITY STONE DESIGN, s.r.o., Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa Dodanie zámkovej dlažby na obecné chodníky vrátane dopravy 25.11.2016 2.944,80
81 W.A.W, s.r.o., Murgačova 10, 949 01 Nitra Dlažba do umyvárky do KD Jarok 25.11.2016 717,50
82 FAXCOPY, Štefánikova 35/61, 949 01 Nitra Perá a diáre na rok 2017 01.12.2016 1.020,00
83 CBS, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Nástenný kalendár v počte 700 ks 08.12.2016 385,00
84 Ing. Ladislav Klačanský LKPROJEKT, Hviezdoslavova 40/A, 956 17 Solčany Vypracovanie projektu lávky cez potok na Hasičskej ulici 13.12.2016 500,00
85 Juraj Minárik, Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok Revízia hasiacich prístrojov v budove Obecného úradu Jarok, KD Jarok, Obecnej knižnice, zdravotných ambulancií a ostatných priestorov 19.12.2016
86 DS-MAR, s.r.o., Čápor 1541, 951 17 Cabaj-Čápor Inžinierska činnosť – spracovanie podkladov ku kolaudácii stavby „Splašková kanalizácia II.etapa“ a vypracovanie prevádzkového poriadku pre obecnú kanalizáciu 22.12.2016
87 BINS, s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra Plastové nádoby na odpad 120 l v počte 40 ks 28.12.2016 792,00

Rok 2015:

P.č. Dodávateľ Predmet objednávky Dátum
1 Signo, Ružomberok 2 ks vlajky 20.01.2015
2 Petit Press, Nitra Plošná inzercia 25.02.2015
3 EKOSTAVING PD Školská – kanalizácia, vodovod 06.05.2015
4 AVE SK odpad.hospodar. Bezplatný odber opotrebovaných pneumatík 19.05.2015
5 Wolters Kluwer BA Zákon o priestupkoch - komentár 29.05.2015
6 Ing. Milan Lehman Znalecký posudok – starý traktor 05.06.2015
7 JRK WASTE Managment Kompostér a baktérie ŠJ pri ZŠsMŠ 24.06.2015
8 Jozef Šmrhola-OLYMP Orientačné a súpisné čísla, tabuľa zberový dvor 24.06.2015
9 Bc. Jozef Gondek Predajný stánok 3 x 4,5 m 06.07.2015
10 Erik Tižňovský Doprava folklórneho súboru 10.07.2015
11 Peter Blaško-Zobor travel Doprava folklórneho súboru 10.07.2015
12 Jozef Snopka Doprava folklórneho súboru 10.07.2015
13 MADE, B. Bystrica Migrácia dát do infor. systému URBIS 31.07.2015
14 KOVOTYP Bratislava Jednozásuvková lístkovnica 2 ks, plastový abecedný poriadok 1 ks 17.08.2015
15 Centrum polygrafických služieb, Bratislava Formuláre a matričné doklady 19.08.2015
16 NAY, Bratislava BEKO, jednodverová chladnička, 3 ks 16.08.2015
17 Marcela Mikolášová-Tonex Udiča CD-čká pre miestny rozhlas 21.08.2015
18 TYPHOON Bratislava Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie modernizácie verejného osvetlenia v obci Jarok 21.08.2015
19 Window Holding SK, Bratislava Biele horizontálne interiérové žalúzie ZŠsMŠ Jarok 27.08.2015
20 KUBÍČEK VHS, Velké Losiny Servis dúchadiel a oprava 1ks dúchadla na ČOV Jarok 17.09.2015
21 LIVET plus, B. Bystrica Konzultácia administratívnych zamestnancov k programu URBIS 01.10.2015
22 FAXCOPY Vizitky pre starostu v počte 100 ks 08.10.2015
23 Window holding SK, a.s., Bratislava Výroba, dodávka a montáž bielych interiérových horizontálnych žalúzií do kuchyne ŠJ a kancelárie vedúcej ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarok 23.11.2015
24 Jaroslav Melo, Jarok Tovar na hospodársku budovu v objekte starej materskej školy 30.11.2015