Projekty spolufinancované Európskou úniou


Realizované  projekty  spolufinancované z Európskej únie

Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu

Opatrenie 1.1. Infraštruktúra  vzdelávania

Názov projektu :  Modernizácia a rekonštrukcia  Základnej školy s materskou školou Jarok

Celkové  oprávnené  výdavky projektu : 452 532,43 EurCharakteristika  projektu:

Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky vzdelávacieho procesu , znížila sa energetická náročnosť na prevádzku  školy, zriadila   sa počítačová miestnosť s počítačovou technikou. Škola sa vybavila  interaktívnou tabuľou a novým vnútorným vybavením. V rámci realizácie projektu sa zateplil obvodový plášť budovy školy, strešné priestory, vymenili okná a dvere.

  


Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Názov projektu : Regenerácia centrálnej zóny obce

Celkové oprávnené  výdavky projektu: 348 745,22  EURCharakteristika projektu :

Realizáciou projektu sa vytvorili nové možnosti spoločensko-kultúrneho života v obci a to najmä úpravou verejného priestranstva pri obecnom úrade. Vyriešila sa bezpečnosť a pohyb osôb i áut v priestoroch medzi obecným úradom školou a kostolom. Rekonštrukciou parkových a spevnených plôch, autobusovej zastávky sa zvýšila atraktivita centra obce. Rekonštrukciou chodníka  sa zvýšila bezpečnosť pohybu obyvateľstva a najmä detí smerom ku škole. Centrum obce sa vybavilo mobiliárom, zrevitalizovala sa zeleň, nasadila sa nová, bolo osadené nové osvetlenie centra obce. Zrekonštruovala sa cestná komunikácia centra obce.

 


Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Miesto realizácie projektu -  Obec Jarok, Hlavná 176, 951 48 Jarok

Názov a stručný opis projektu

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Hlavný cieľ projektu: Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jarok

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zníženie energetickej náročnosti  prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia

2. Zníženie nákladov na údržbu kvalitným verejným osvetlením v obci

3. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia

            Prostredníctvom projektu sa zrekonštruuje a zmodernizuje VO v obci, ktorá zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a zníženie nákladov. Hlavnou prioritou je realizácia sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Prostredníctvom projektu bude zabezpečený technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Moderné LED svietidlá nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým svetelným výkonom a životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel v počte 298 ks sú pouličné svietidlá pre štandardné osvetlenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov.

            Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia s požadovanou intenzitou osvetlenia v súlade s normami STN. Tento jav sa prejaví najmä v úspore doteraz vynakladaných prostriedkov za energie a údržbu zastaraného systému. V najbližších rokoch tak bude zmodernizovaný systém fungovať takmer bez nutnosti akejkoľvek údržby. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku, uvažuje sa až 25 rokov. Nominálna životnosť osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Z uvedených dôvodov sa jasne predpokladá, že projekt je finančne udržateľný.

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

08/2015 – 05/2016

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk

Výšku poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 188 045,08 EUR

Z toho je nenávratný finančný príspevok vo výške 178 642,83 EUR

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Vizualizácia LED svietidiel

 

http://media.cachtice.sk/Konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast.png 

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.opkahr.sk www.economy.gov.sk


Názov projektu: Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok

Kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020I022

Miesto realizácie projektu  – Jarok

kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Krátky opis projektu

Predmetom projektu s názvom „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“ je prístavba budovy materskej školy k jestvujúcej budove školskej jedálni pri ZŠ Jarok, vytvorenie 3 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy, každé pre 25 detí, spolu kapacita prístavby 75 detí a napojenie prístavby na existujúce budovu v areáli ZŠ s MŠ cez školskú jedáleň̌. Kapacita materskej školy sa rozšíri o 13 detí.Význam navrhovaného projektu predstavuje súčinnosť̌ s globálnym cieľom a prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí nadväzujúci na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi 2 k ľahšiemu prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám pre investičnú prioritu 2.2 investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, ktorý nadväzuje na Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom stupni, teda aj predprimárne vzdelávanie. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

Výstup projektu

Projekt rieši nedostatočnú kapacitu občianskej vybavenosti v oblasti predprimárneho vzdelávania, teda detí od 3 do 6 rokov.

Výsledkom bude zvýšenie úrovne zaškolenosti detí pred ich vstupom na základnú školu.

Merateľné ukazovatele

Rozšírením kapacity existujúceho objektu materskej škôlky prostredníctvom prístavby vznikne 13 nových miest k pôvodným 62 deťom. Maximálna kapacita po realizácii bude predstavovať 75 detí.

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku (3-6 ročné)

Projekt prispieva k sociálnemu aspektu zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov detí navštevujúcich nové/rozšírené zariadenie.

Dosiahnutie cieľa Projektu:

- Projekt prístavby materskej školy v obci Jarok s kapacitou 75 detí po realizácii projektu, ktoré budú využívať maximálne služby, ktoré materská škôlka poskytuje, sa dosiahne minimalizácia nevybavených žiadostí. Projektom sa dosiahne veľký prínos k občianskej vybavenosti územia rozšírenie pôvodnej materskej škôlky o 13 miest. Za posledné 3 roky pribudlo v obci s aktuálnym počtom 2010 obyvateľov 21 obytných jednotiek, čo je na takú malú obec s rozlohou 2400 ha aj prudký nárast. Škola je zameraná na inkluzívne vzdelávanie, rozvoj dieťaťa s perspektívnou orientáciou na aktívne pretváranie seba a sveta okolo. Významné miesto má šport a pohybové aktivity, ktoré posilňujú fyzické a psychické zdravie detí. Indikátorom kvality našej školy sú šťastne hrajúce sa deti pod vedením učiteľa. Naša materská škola sa snaží deťom poskytnúť kvalitné edukačné prostredie, v ktorom je dostatok priestoru na hru, ktorá vytvára uvoľnenú atmosféru a spolu s ňou aj pozornosť na učenie sa, ktorá je nevyhnutnou súčasťou počiatočného vyučovania v primárnom vzdelávaní.

Dosiahnutie realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu - deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu.

Realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu sú stanovené deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zamerane na Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a to:

Hlavná aktivita 1 – Prístavba materskej školy v obci Jarok typ aktivity - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

– priradené merateľné ukazovatele

1. Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – počet 75

2. Počet podporených materských škôl – 1

3. Počet renovovaných verejných budov – počet 1

4. Podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 – 574,55

Hlavná aktivita 2 - Materiálno-technického vybavenia materskej školy v obci Jarok typ aktivity - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl – priradené merateľné ukazovatele

1. Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením - 1

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 12