Projekty spolufinancované Európskou úniou


Realizované  projekty  spolufinancované z Európskej únie

Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu

Opatrenie 1.1. Infraštruktúra  vzdelávania

Názov projektu :  Modernizácia a rekonštrukcia  Základnej školy s materskou školou Jarok

Celkové  oprávnené  výdavky projektu : 452 532,43 EurCharakteristika  projektu:

Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky vzdelávacieho procesu , znížila sa energetická náročnosť na prevádzku  školy, zriadila   sa počítačová miestnosť s počítačovou technikou. Škola sa vybavila  interaktívnou tabuľou a novým vnútorným vybavením. V rámci realizácie projektu sa zateplil obvodový plášť budovy školy, strešné priestory, vymenili okná a dvere.

  


Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Názov projektu : Regenerácia centrálnej zóny obce

Celkové oprávnené  výdavky projektu: 348 745,22  EURCharakteristika projektu :

Realizáciou projektu sa vytvorili nové možnosti spoločensko-kultúrneho života v obci a to najmä úpravou verejného priestranstva pri obecnom úrade. Vyriešila sa bezpečnosť a pohyb osôb i áut v priestoroch medzi obecným úradom školou a kostolom. Rekonštrukciou parkových a spevnených plôch, autobusovej zastávky sa zvýšila atraktivita centra obce. Rekonštrukciou chodníka  sa zvýšila bezpečnosť pohybu obyvateľstva a najmä detí smerom ku škole. Centrum obce sa vybavilo mobiliárom, zrevitalizovala sa zeleň, nasadila sa nová, bolo osadené nové osvetlenie centra obce. Zrekonštruovala sa cestná komunikácia centra obce.

 


Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Miesto realizácie projektu -  Obec Jarok, Hlavná 176, 951 48 Jarok

Názov a stručný opis projektu

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Hlavný cieľ projektu: Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jarok

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zníženie energetickej náročnosti  prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia

2. Zníženie nákladov na údržbu kvalitným verejným osvetlením v obci

3. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia

            Prostredníctvom projektu sa zrekonštruuje a zmodernizuje VO v obci, ktorá zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a zníženie nákladov. Hlavnou prioritou je realizácia sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Prostredníctvom projektu bude zabezpečený technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Moderné LED svietidlá nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým svetelným výkonom a životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel v počte 298 ks sú pouličné svietidlá pre štandardné osvetlenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov.

            Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia s požadovanou intenzitou osvetlenia v súlade s normami STN. Tento jav sa prejaví najmä v úspore doteraz vynakladaných prostriedkov za energie a údržbu zastaraného systému. V najbližších rokoch tak bude zmodernizovaný systém fungovať takmer bez nutnosti akejkoľvek údržby. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku, uvažuje sa až 25 rokov. Nominálna životnosť osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Z uvedených dôvodov sa jasne predpokladá, že projekt je finančne udržateľný.

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

08/2015 – 05/2016

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk

Výšku poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 188 045,08 EUR

Z toho je nenávratný finančný príspevok vo výške 178 642,83 EUR

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Vizualizácia LED svietidiel

 

http://media.cachtice.sk/Konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast.png 

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.opkahr.sk www.economy.gov.sk