Sadzobník poplatkov


Suma v € s DPH
Štítok pre psa pri strate 2,00
Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť 1,50
Odvoz smetí – veľká nádoba 1100 l 33,50
Cintorínsky poplatok 7,00
Cintorínsky poplatok – bez CHZ* 5,00
Jednohrob na 10 rokov 17,00
Dvojhrob na 10 rokov 23,50
Cintorínska obruba - jednohrob 66,50
Cintorínska obruba – dvojhrob 100,00
Smetná nádoba z PVC 20,00
Zapožičanie sály KD pre našich občanov (svadba, oslava) 35,00 svadba 100,00 oslava + režijné náklady (elektr. energ., voda, plyn) čistenie obrusov
Zapožičanie sály KD pre cudzích občanov (svadba, oslava) 350,00 + režijné náklady, čistenie obrusov
Zapožičanie sály KD pri organizovaní kultúrnych podujatí
(koncert...)
100,00 + režijné náklady
Zapožičanie kuchyne pre našich občanov 10,00 + režijné náklady
Zapožičanie kuchyne pre cudzích občanov 25,00 + režijné náklady
Zapožičanie zasadačky pre našich občanov 35,00 + čistenie obrusov
Zapožičanie zasadačky pre cudzích občanov 70 ,00 + čistenie obrusov
Kar 10,00 + čistenie obrusov
Zapožičanie ozvučovacej aparatúry 3,50
Zapožičanie riadu – 1 kus** 0,02
Zapožičanie stola – 1 kus** 1,00
Zapožičanie stoličky – 1 kus** 0,50
Zapožičanie lavice – 1 kus** 0,50
Príprava priestorov: sála KD 10,00
Príprava priestorov: zasadačka 7,00
Poplatok za čistenie obrusu: 1,4m x 1,4m 1,50
Poplatok za čistenie obrusu - banket: 1,4m x 2,6m 2,50
Poplatok za čistenie obrusu – 2xbanket: 1,4m x 4,6m 3,00
Nálepka na vrece s komunálnym odpadom 1,00
Tabuľka s orientačným číslom 4,51
Prenájom vestibulu kultúrneho domu 10,00
Stočné osoba/rok 18,70
Stočné chalupa /rok 20,00
Stočné firma /rok 20,00
Vývoz fekálií s objemom 8 m3- fyzické osoby s trvalým pobytom v obci 22,00
Vývoz fekálií s objemom 8 m3 – právnické osoby a osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci 32,00
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 2,00
Použitie verejného priestranstva na predajné účely 2,00
Hrobka 35,00
Prenájom vodomeru za rok 10,00
Cena vody od 1. 1.2014 1,00
Prenajatie sály KD na predajné účely 100,00
Zapožičanie vlečky / l vývoz/max. 1 deň/ 8,00

* CHZ – chladiarenske zariadenie
** Zapožičaný inventár treba vrátiť do 3 dní