Tlačivá - stavebný úrad

Názov
Odkazy
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
Vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru
Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4
Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie drobných stavieb - tlačivo
Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1
Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8
Žiadost o súhlas na povolenie stavby MZZO