Úradná tabuľa


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Oznam o výrube – správne konanie (6.2.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Stavebné povolenie Tomáš Tököly a manželka - Verejná vyhláška (6.2.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Pozvánka na OZ (5.2.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Rozhodnutie - Súhlas na výrub dreviny (1.2.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Rozhodnutie - Súhlas na výrub dreviny (1.2.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Oznam o výrube - Správne konanie (25.1.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Oznam o výrube - Správne konanie (24.1.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Plán kontrolnej činnosti HK obce Jarok na I. polrok 2018 (24.1.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Rozhodnutie - Súhlas na výrub dreviny (23.1.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Upozornenie pre daňovníkov (16.1.2018)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN č. 5/2017 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok (15.12.2017)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN č. 4/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok (15.12.2017)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady NA KALENDÁRNY ROK 2018 (15.12.2017)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov navrhovateľa BIDELNICA s.r.o., Veľké Zálužie - Záverečné stanovisko (14.12.2017)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Územné rozhodnutie - Verejná vyhláškahttp://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh VZN číslo 5/2017


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh VZN číslo 4/2017


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh rozpočtu na rok 2018-2020


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh VZN č.3 2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN - návrh 2015


Verejná vyhláška


Pozvánka


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov


Verejná obchodná súťaž


Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - správa o hodnotení

Odkaz:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie


Verejná vyhláška


Pozvánka na OZ dňa 14.9.2017http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Plán kontrolnej činnosti HK obce Jarok na II. polrok 2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov


Rozhodnutie predsedu NRSR


Informácie pre voliča


Pozvánka na OZ dňa 22.6.2017


Oznámenie o zámere (14. 6. 2017)


Vyhlásenie výberového konania (5. 6. 2017)


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Michal Szabó


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Jozef Janošťák a manželka


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN č. 1/2017


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Záverečný účet Obce Jarok a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh VZN obce č. 1/2017 o trhovom poriadku


OZNAM O VÝRUBE- SPRÁVNE KONANIE

Číslo konania: 98/2017

Obec Lehota Vás podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Jarok, kat. územie: Jarok.


Plánovaný rozsah výrubu: 
borovica 6 ks, breza 1ks, javor 2ks

Parcelné čísla dotknutých pozemkov: parcela č. 907/3, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Jarok (vyhradená zeleň)

Požadované obdobie výrubu: od 01.03.2017 do 31.03.2019.


Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2017

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa  § 82 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Lehota, Lehota 16, 951 36 Lehota alebo elektronicky na adresu: petra.petrikova@lehota.sk, v lehote do siedmych dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.                          


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Anna Regecová


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Mgr. Pavel Sabo a manželka


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Plán kontrolnej činnosti HK obce Jarok na I. polrok 2017


Rozhodnutie - Súhlas na výrub drevín - Milan Benčo


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN č.3/2016 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017


Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Povolenie na odstránenie stavby - Jozef Zabak


Návrh VZN č. 3/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JAROK č. 3/2016 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok.


Odkaz na stiahnutie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh VZN č.3_2016


Návrh rozpočtu na rok 2017


Odkaz na stiahnutie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh rozpočtu na rok 2017


Návrh VZN č. 2/2016

Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.
Pripomienky k návrhu je možné posielať do 6.12.2016 na Obecný úrad v Jarku. "


Odkaz na stiahnutie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Návrh VZN č.2 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017


Rozhodnutie - Súhlas na výrub drevín - Jozef Zeleňák


Zverejnenie zámeru prevodu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa


Situácia dopravného značenia obce Jarok - pracovná verzia

Vážení občania, oznamujeme Vám, že pracovná verzia dopravného značenia obce Jarok bude prerokovaná na verejnom zhromaždení občanov dňa 10. novembra 2016 (t.j. štvrtok) o 18.00 h v sále KD Jarok.
Svoje pripomienky k pracovnej verzii môžete predkladať priamo na rokovaní verejného zhromaždenia, písomne na e-mailovú adresu sekretariat@jarok.sk, alebo osobne do podateľne OcÚ Jarok do 18.11.2016.

Odkaz na prevzatie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png   2016-09-13 JAR - Situacia dopravneho znacenia - II. Etapa-1


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby podľa § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona - Jozef Zabák a Jozefína Zabákováhttp://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Zadanie Jarok návrh


ÚPN - zadanie - oznámenie o prerokovaní _Územného plánu obce Jarokhttp://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Zadanie Jarok návrh


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 - záverečné stanovisko


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Oznámenie o dražbe


Súhlas na výrub drevín - Rozhodnutie - Zlatica Hambálková:


Súhlas na výrub drevín - Rozhodnutie - Andra Bozáňová:


Súhlas na výrub drevín - Rozhodnutie - Vladimír Fábik:


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Plán kontrolnej činnosti HK obce Jarok na II. polrok 2016Zverejnenie zámeru prevodu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa - Michal Szabó:


Zverejnenie zámeru prevodu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa - Martin Andrášik a manželka:


Zverejnenie zámeru prevodu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa - Ing. Martin Ďurfina


Vyhlásenie výberového konania (22.8.2016):


Rozhodnutie - Súhlas na výrub drevín, Poľnohospodárske družstvo Jarok


Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Cabaj - Čápor - Zmeny a doplnky č. 2"

Odkaz: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cabaj-capor-zmeny-doplnky-c-2

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Cabaj Čápor – Zmeny a doplnky č. 2“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa ust. § 6 ods. 5 na adrese:

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

e-mail: veronika.konecna@minv.sk
tel. č. /fax: 037/6549283

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sú k dispozícii na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, v kan. č. 126 (II. poschodie).

Navrhovaný strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu.


Verejná vyhláška Celoobecný vodovod Jarok - III. etapa Rozhodnutie

Verejná vyhláška Celoobecný vodovod - II. etapa - Rozhodnutie


Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Verešová Vilma:


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre Rich:


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Navrhovaná činnosť "Zberný dvor Jarok" - Rozhodnutie


http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán Obce Jarok"


Územný plán obce Jarok: Oznámenie o strategickom dokumente

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady robiť kópie (odkaz: http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png)

Verejnosť môže predkladať svoje stanoviská k oznámeniu na adresu Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, elektronicky na adresu: veronika.konecna@minv.sk.


Oznámenie o zámere: "Zberný dvor Jarok":

Do oznámenia je možné nahliadnuť na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-jarok


Program rozvoja obce Jarok:

Program rozvoja obce je možné pripomienkovať do 23.6.2016 . Pripomienky treba posielať na Obecný úrad Jarok."


Odkaz na stiahnutie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Program rozvoja obce Jarok


Verejná vyhláška - Celoobecný vodovod Jarok - II. etapa:


Verejná vyhláška - Celoobecný vodovod Jarok - III. etapa:


Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Verešová Vilma:


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre Rich:


PHSR mesta Nitra:

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na roky 2015 - 2023"

Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na stránke:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-nitry-2015-2023


Odkaz na stiahnutie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Záverečné stanovisko PHSR


Rozsah hodnotenia PHSR:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022" - rozsah hodnotenia


Odkaz na stiahnutie: 

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png Rozsah hodnotenia PHSR

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr  do 10 dní od jeho zverejnenia, t. j. do 21. marca 2016 na adresu:

Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01  Nitra

e-mail: marek.beres2@minv.sk
link: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra