Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Jarok


Urbársky spolok bol obnovený 7. decembra 1992 na ceoloobecnej schôdzi po  predchádzajúcich prípravách. Bolo rozhodnuté, že výkonný výbor bude 5-členný a dozorná rada taktiež 5-členná. Stanovy urbariátu boli schválené Ministerstvom vnútra SR 13. januára 1993. Nasledovali jednania so Západoslovenskými štátnymi lesmi š. p., odštepný závod Palárikovo vo veci prinavrátenia lesných pozemkov Urbárskemu spolku Jarok. Po predložení potrebných dokumentov bola uzatvorená Dohoda č. 1183/622 – 5/1994 a odovzdaní majetku bývalého Urbárskeho a Želiarskeho spolku Jarok v prospech Urbárskeho spolku Jarok a ukončení nájomného vzťahu zo zákona. Stalo sa tak 28. apríla 1994. Celková odovzdaná výmera predstavuje 187, 7392 ha, z čoho 175, 3517 ha tvorí urbársky les a zvyšných 12, 3879 ha les želiarsky.

Následne bola uzatvorená Zmluva o prenájme nehnuteľnosti č. 1183/622 – 5/1994 na dobu od 28. 4. 1994 do 31. 12. 2003. Ročné nájomné bolo stanovené na 205.- Sk/ha. Zmluvné nájomné odvádzali Západoslovenské lesy š. p. Urbárskemu spolku Jarok na účet v Poštovej banke.


Dokumentácia Urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva Jarok

Základnú dokumentáciu tvoria výpisy z Pozemkovej knihy, vložka č. 2 a č. 4 katastrálneho územia Jarok, identifikácia a príslušné zmluvy. Dokumentácia jednotlivých podielnikov pozostáva z výpisov Pozemkovej knihy, pokiaľ ide o pôvodných vlastníkov. Ak ide o dedičov, zadokladované sú dedičské rozhodnutie ale listy vlastníctva. Každý podielnik má vedený Podielnický list s osobnými údajmi, vlastnícky podiel z príslušnej vložky, výmeru lesa, výšku nájomného a doklad o podiele. Nájomné pre podielnikov je pravidelne vyplácané výplatnými listinami, vedenými v pokladničnej knihe. Nájomné za neznámych vlastníkov bolo podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom Bratislava a Urbárskym spolkom Jarok stanovené na 14 140,- Sk ročne.

Po ukončení prvej nájomnej zmluvy z 28. apríla 1994 Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Palárikovo podstatne znížil ponuku na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na roky 2004 – 2013 a to na 120,- Sk/ha. Výbor a dozorná rada s touto ponukou nesúhlasili. Posledné jednanie sa uskutočnilo 26. septembra 2004 na členskej schôdzi za prítomnosti Ing. Šurániho, Ing. Kodaja a pani Jurkovičovej, kde bol dohodnutý obsah Zmluvy o nájme s tým, že výška nájomného bude 165,- Sk/ha. Ročne táto suma predstavuje 30 858,- Sk. Na základe tejto dohody bola uzatvorená nová nájomná zmluva so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava za neznámych vlastníkov vo výške 13 339,- Sk ročne. Vzhľadom na zmenu výšky nájomného a zmenu výmery lesnej pôdy z dôvodu trvalého odlesnenia trasy plynovodu cez lesné porasty boli prepracované i podielnicke listy. 

V súčasnosti eviduje Urbársky spolok 373 členov – podielnikov.


Funkcionári Urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva Jarok

Výkonný výbor

Predseda: Alexander Bédy
Podpredseda : Marta Ďuríková
Pokladník : Miloš Gála
Členovia výboru:

Róbert Bakyta

Mária Vöröšová

Dozorná rada

Predseda: Stanislav Chudáček
Členovia dozornej rady:

Ing. Miloš Juhás

Jozef Hrnka

 

 


Kontakt

predseda: Alexander Bédy

 e-mail: alexanderbedy@zoznam.sk

mobil: 0907 355 479

 


Na prevzatie:

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Oznámenie Urbárskeho spolku

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Splnomocnenie na zastupovanie - Valné zhromaždenie podielnikov

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Pozvánka - Urbársky spolok

http://www.jarok.sk/images/icons/pdf_button.png  Pozvánka na valné zhromaždenie a Splnomocnenie (2017)