Všeobecne záväzné nariadenia obce


Rok 2017:

Názov
Odkaz
VZN č. 5/2017 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok
VZN č. 4/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok
VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017
VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2017


Rok 2016:

Názov
Odkaz
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 2/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 3/2016


Rok 2015:

Názov
Odkaz
VZN O umiestňovaní volebných plagátov
VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č.3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015
VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Jarok
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jarok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce


Rok 2014:

Názov
Odkaz
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
Príloha č. 1 - tlačivo na stiahnutie
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok


Rok 2013:

Názov
Odkaz
VZN č.1 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2014
VZN č.2 2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Jarok
TLAČIVO - Žiadosť o dotáciu


Rok 2012:

Názov
Odkaz
VZN č.1/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady


Rok 2011:

Názov
Odkaz
VZN č.1/2011 O parkovaní vozidiel na verených priestranstvách
VZN č.2/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku


Rok 2010:

Názov
Odkaz
VZN č.2/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
VZN č.1/2010 O zriaďovaní prevádzkární, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok


Rok 2009:

Názov
Odkaz
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2009
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2009
Dodatok č. 1 k VZN 02/2009 zo dňa 07.09.2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2009


Rok 2008:

Názov
Odkaz
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2008
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2008
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2008


Rok 2007:

Názov
Odkaz
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2007
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2006
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2006
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2006
Dodatok č.1 k uzneseniu č.1/2006 zo dňa 26.10.2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2005
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2005
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2004
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2003
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2002
Dodatok č.1 k uzneseniu č.1/2002 zo dňa 07.09.2011